Εντός της ερχόμενης εβδομάδας (24-27 Οκτωβρίου 2022) ενεργοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Αιτήματος Καταβολής ενίσχυσης από τους δικαιούχους επιχειρηματίες, προκειμένου να ξεκινήσει η εκταμίευση του προγράμματος ενίσχυσης πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων  ΑΝΑΣΑ ΙΙ. Ο έλεγχος των αιτημάτων γίνεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ με σειρά προτεραιότητας και αντίστοιχα προωθούνται τα αιτήματα με «θετική εισήγηση» για πληρωμή στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΠΑΕ.

Με αφορμή επερώτηση που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 διευκρινίζει τα εξής:

«Το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ ΙΙ προκηρύχθηκε (28-03-2022) στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, για την ενίσχυση πληττόμενων ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων από την πανδημία Covid-19 (Όχι «μεσαίων» Ούτε «μεγάλων» επιχειρήσεων), με ΜΗ Επιστρεπτέα Επιχορήγηση για κάλυψη Κεφαλαίου Κίνησης στο έτος 2022 (από 1-1-2022 έως 31-12-2022).

Και το ΑΝΑΣΑ Ι αφορούσε αποκλειστικά «Πολύ Μικρές» και «Μικρές» επιχειρήσεις. Εντάχθηκαν εντέλει 1.008 επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 30.133.074,24 €. Στο ΑΝΑΣΑ Ι, η δημόσια χρηματοδότηση κάλυπτε Κεφάλαιο Κίνησης έτους 2021, ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 50.000 €, με τα Κριτήρια Αξιολόγησης που έδιναν τη βαθμολογία στις προτάσεις να είναι τρία (3).

Ο σχεδιασμός της Προκήρυξης ΑΝΑΣΑ ΙΙ έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα του ΑΝΑΣΑ Ι (που ολοκληρώθηκε) και το σύνολο των προτάσεων βελτίωσης ή συμπλήρωσης κλπ. που κατατέθηκαν από επιχειρηματικούς, συλλογικούς κ.α. Φορείς. Το ΑΝΑΣΑ ΙΙ απευθύνθηκε στο σύνολο των πληττόμενων ΚΑΔ που είχαν Έναρξη έως και την 31η-12-2020, συμπεριέλαβε και τις ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις που λειτουργούν ως franchising ή ανάλογη μορφή, με προϋπόθεση βέβαια να πληρούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης στο έτος 2022, με ποσό έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000,00 € και μέγιστο τα 7.000,00€.

Η διαδικασία επιλογής ήταν «Συγκριτική», με Βαθμολόγηση που ελάμβανε κάθε πρόταση που κατατέθηκε, επί τη βάση ενός αντικειμενικού και διαφανούς κριτηρίου στην Πρόσκληση : αυτό της Μείωσης του τζίρου.

Προφανώς και οι με μεγαλύτερη μείωση επιχειρήσεις που συμμετείχαν έλαβαν μεγαλύτερη βαθμολογία.

Ο Π/Υ της Πρόσκλησης ΑΝΑΣΑ ΙΙ, αποτελείται από αυτόν της «Οριζόντιας» Δράσης (που αυξήθηκε από τα αρχικά 20 εκ. € σε 23 εκ. €, για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις) και από τον Π/Υ 3,5 εκ.€ που διατίθενται από 3 Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων, με 1,5  1,0 και 1,0 εκ.€ αντίστοιχα) για τις επιχειρήσεις εντός της περιοχής της ΣΒΑΑ. Η «συνάθροιση» Οριζόντιας Δράσης και 3 ΣΒΑΑ σε 1 Πρόσκληση, είναι βεβαίως προς ωφέλεια των επιχειρήσεων καθώς αυξάνεται ο προϋπολογισμός, σαφώς όμως απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο για την κατάρτισή της, την αξιολόγηση, τα αποτελέσματα κλπ. Αυτής της «μορφής» Προσκλήσεις, ελάχιστες έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Καθώς οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι στο ΠΕΠ.Θ, δεν ήταν δυνατή επιπλέον αύξηση προϋπολογισμού  και ως εκ τούτου δεν μπόρεσαν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις με την μικρότερη βαθμολογία οι οποίες «αιτούνταν» ποσό περίπου 5 εκ. ευρώ.

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι καθώς η Πρόσκληση αφορά σε ενίσχυση «κεφαλαίου κίνησης» λόγω Covid-19, ο Π/Υ της συναθροίζεται με τους Π/Υ των ανάλογων Προσκλήσεων άλλων ΠΕΠ και Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με το συνολικό Π/Υ για «κεφάλαιο κίνησης» να τελεί και υπό την έγκριση της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, Δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης Πρόσθετων πόρων για Κεφάλαιο Κίνησης στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο ΕΣΠΑ 2021-2027, Δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό, και ως εκ τούτου ούτε από τα Προγράμματα, η διάθεση κεφαλαίου κίνησης για «έκτακτες ανάγκες» όπως ήταν ο Covid-19.

Εν προκειμένω για την εκταμίευση :

Α) το ποσό που εγκρίθηκε για τις επιχειρήσεις αφορά σε Κάλυψη Κεφαλαίου Κίνησης εντός του 2022, δηλαδή «επιστρέφει» δαπάνη που έγινε από την επιχείρηση από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

Το ποσό του ΑΝΑΣΑ ΙΙ είναι «μια Ανάσα» στις επιχειρήσεις και σαφώς δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών τους και τη βιωσιμότητά τους.

Β) Επουδενί δεν τίθεται όπως αναφέρεται στην Επερώτηση ζήτημα «παρατεταμένης αναβολής εκταμίευσης», αλλά τήρηση των απαιτούμενων και προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Απόφαση έγκρισης των Αποτελεσμάτων εκδόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022. Έως σήμερα, έγιναν ενέργειες:

– για Αύξηση Π/Υ – Υ.Α. Υπερδέσμευσης – στον Άξονα 1 του ΠΕΠ.Θ, για να μπορεί να καλύψει το (αυξημένο) ποσό του ΑΝΑΣΑ ΙΙ (= 23.481.581,44 € Δημόσια Δαπάνη για 6.975 επιχειρήσεις), και αντίστοιχες τεχνικές ενέργειες στο Ο.Π.Σ.,

– για καταχώρηση στο Π.Σ.Κ.Ε. των αποτελεσμάτων για τις 10.046 συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός που απαιτεί χρόνο,

– για την «μετάπτωση» των στοιχείων 6.975 εντασσόμενων επιχειρήσεων από το Π.Σ.Κ.Ε. στο Ο.Π.Σ., τη δημιουργία και «έγκριση» 6.975 Τεχνικών Δελτίων Πράξεων στο Ο.Π.Σ., ενέργεια που αναμένεται να ολοκληρωθεί τεχνικά έως το τέλος τρέχουσας εβδομάδας, καθώς απαιτεί χρόνο για τον μεγάλο αυτό αριθμό,

– για την Τροποποίηση της Πρόσκλησης, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία Αιτημάτων Ελέγχου και Πληρωμής και παραταθεί η περίοδος Υποβολής τους –  υπό έκδοση.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, Αιτήματα Ελέγχου και Πληρωμής καταβάλλονται μετά την χορήγηση Κωδικού Ο.Π.Σ. σε κάθε μία από τις επιχειρήσεις : αυτό επιτυγχάνεται με την «έγκριση» των ΤΔΠ και επ αυτών την έκδοση της «Απόφασης Ένταξης στο ΠΕΠ.Θ», ενέργεια που άμεσα ακολουθεί τη δημιουργία τους, στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας. Ταυτόχρονα, εντός της ερχόμενης εβδομάδας (24-27/10/22) ενεργοποιείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) η δυνατότητα υποβολής του Αιτήματος Καταβολής ενίσχυσης από τους δικαιούχους επιχειρηματίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Πρόσκληση και μόνο ηλεκτρονικά.

Ο έλεγχος των Αιτημάτων γίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ με σειρά προτεραιότητας και αντίστοιχα προωθούνται τα με «θετική εισήγηση» για πληρωμή στην κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΠΑΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Πρόσκληση ο Δικαιούχος λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης το αργότερο σε ενενήντα (90) μέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος του.  Η προθεσμία πληρωμής των 90 ημερών δύναται να διακοπεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του Κανονισμού 1303/2013(δεν έχουν παρασχεθεί τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα ή έχει κινηθεί διαδικασία διερεύνησης όσον αφορά ενδεχόμενη παρατυπία που επηρεάζει την εν λόγω δαπάνη). Η διαδικασία διακοπής και τεκμηρίωσης αποτυπώνεται στο ΠΣΚΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ