O Αναγκαστικός Συν/σμός Διαχείρισης Συνιδιόκτητου Δάσους ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΜΑΥΡΙΚΕΣ  Δ.Δ  ΚΩΦΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΜΥΡΟΥ σύμφωνα με τις υπ΄ αριθΜ. 4/05.08.2022 ΚΑΙ  5/15.09.2022 αποφάσεις  του  Δ.Σ  αυτού, την διαχειριστική μελέτη του Δασολόγου  Περιβαλλοντολόγου Ιωάννη Γαλανού, περιόδου 2021-2025 ,την με αριθμό πρωτοκόλλου 72532/13.04.2021 απόφαση  έγκριση της ανωτέρω διαχειριστικής μελέτης και τον από 2.02.2021 έκθεση επαλήθευσης του πίνακα υλοτομίας του Δασαρχείου  Αλμυρού, εκθέτει σε επαναληπτικό, φανερό  πλειοδοτικό  διαγωνισμό, ανάδειξης μισθωτή του έργου υλοτόμησης  στο Δάσος  ΠΡΟΣΗΛΙΑ  ΜΑΥΡΙΚΕΣ που διαχειρίζεται ο Συν/σμός μετά την άκαρπη διενέργειά  του στις 7.9.2022, σύμφωνα με τους  ακόλουθους  όρους:

 1. 1. Αντικείμενο του έργου  είναι  η  υλοτόμηση  στα  τμήματα-συστάδες 3,7β,7β,7β,2α και 2β    όπως  αυτά  περιγράφονται  στη  διαχειριστική  μελέτη  και αποτυπώνονται  στο  συνημμένο  χάρτη  διαχειρίσεως  βάσει  των οποίων  θα εκτελεσθεί  το έργο  και υπό την  εποπτεία  του  Δασαρχείου Αλμυρού.
 2. 2. Η υλοτόμηση θα διαρκέσει  τη χρονική  περίοδο  που  ορίζεται  στη  διαχειριστική  μελέτη και ειδικότερα  από το 2022 μέχρι και το 2024.
 3. 3. Από τα προς  υλοτόμηση  τμήματα  του δάσους, θα  υλοτομηθούν και θα αποληφθεί ξυλώδης όγκος  κυβικών μέτρων,   ως εξής:

α. Από το υπ΄ αριθμ.  3 τμήμα  συστάδος  θα υλοτομηθούν  931,5  κ.μ  ελάτης,  από την οποία  θα  προκύψουν 279,4  κ.μ  χρήσιμη  ξυλεία  και 652,0 κ.μ  καυσόξυλων.

 β. Από  το τμήμα  7β   θα υλοτομηθούν  14.445,4 κ.μ. αείφυλλων   για καυσόξυλα.

γ. Από το τμήμα  7β   , θα  υλοτομηθούν   6.493,4 κ.μ   δρυός  προοριζόμενο  για  καυσόξυλα.

δ. Από  το τμήμα 7β επίσης   θα υλοτομηθούν  154,5 κ.μ. ελάτης εκ των οποίων τα 46,3  θα χρησιμεύσουν  για ξυλεία και τα 108,1 κ.μ.  για καυσόξυλα.

ε. Από το τμήμα 2α   θα υλοτομηθούν και  απαλειφθούν  επίσης  167,9 κ.μ  ελάτης  προοριζόμενα  33,6 κ.μ.  για χρήσιμη ξυλεία και  134,3 κ.μ. για  καυσόξυλα.

στ.Από το τμήμα συστάδος 2β θα υλοτομηθούν και απαλειφθούν  323,00 κ.μ. ελάτης, προοριζόμενα 64,6 κ.μ. για χρήσιμη ξυλεία και 258,4  για καυσόξυλα.

Συνολικά  η υλοτόμηση   θα πραγματοποιηθεί σε δασοκσκεπή έκταση 444,46 εκταρίων, ο όγκος της ξυλείας που θα αποληφθεί ανέρχεται σε κ.μ. 22.515,65 εκ των οποίων η χρήσιμη ξυλεία υπολογίζεται σε κ.μ. 423,96 και  κ.μ. 22.091,69 για καυσόξυλα.

 1. 4. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στις 09.2022 , ημέρα Τετάρτη και από ώρας 11,00 μέχρι 12,00 και  στο  γραφείο  της εταιρείας «ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΟΡΟΚΕΝΤΡΟ ΑΕ»   στο 1ο χλμ Αλμυρού Κροκίου και θα είναι  ανοικτός δια προσφορών.
 2. 5. Ελάχιστη τιμή  πρώτης  προσφοράς  μισθώματος  ορίζεται  το ποό των 38,00 ευρώ ανά κ.β. μέτρο απολειφθησόμενης ξυλείας.
 3. 6. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για το διαγωνισμό για να συμμετάσχει  οφείλει  να προσκομίσει  εγγυητική  Επιστολή Τραπέζης  αναγνωρισμένης  στην Ελλάδα  υπέρ του  Συν/σμού ποσού  3.000  ευρώ,  η οποία  και θα  επιστραφεί  στον αναδειχθέντα  μισθωτή με την υπογραφή  του μισθωτηρίου  εγγράφου, στους δε λοιπούς  που θα λάβουν μέρος,  θα επιστραφεί  με το πέρας  του διαγωνισμού.
 4. 7. Ο αναδειχθησόμενος πλειοδότης – μισθωτής  με την υπογραφή  του  μισθωτηρίου  οφείλει να προσκομίσει  στο προεδρείο  του Συν/σμού  υπέρ αυτού εγγυητική επιστολή Τράπεζας  αναγνωρισμένης  στην Ελλάδα, ή  γραμμάτιο  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καλής  εκτέλεσης  του έργου,  ποσού ευρώ  (20.000) είκοσι χιλιάδων  και η οποία  θα επιστραφεί στον μισθωτή    με το πέρας  του έργου  και την έγκρισή του.
 5. 8. Με την ανάδειξη του  πλειοδότη  μισθωτή  του έργου,  εντός  20 ημερών  από την ημερομηνία  ανάδειξής  του,  θα  συνταχθεί  υποχρεωτικά  η γραπτή  σύμβαση  μίσθωσης έργου,  η οποία  και  θα  υποβληθεί  στο Δασαρχείο Αλμυρού  εντός  της  προθεσμίας  αυτής  για να  λάβει χώρα  η  εγκατάσταση  αυτού  στο έργο.

9.Το έργο  θα εκτελεσθεί  εντός  τριών   ετών από την  εγκατάστασή του  . Με  τη παρέλευση της προθεσμίας  αυτής, ο μισθωτής  κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και ενέχεται  σε  αποζημίωση  κάθε ζημίας από την  μη εκτέλεση  του έργου.

 1. 10. Σε περίπτωση μη προσέλευσης  του αναδειχθέντος πλειοδότη μέχρι  την εκπνοή  της  προθεσμίας  κηρύσσεται  αυτοδίκαια  έκπτωτος,  η εγγυητική  επιστολή  καταπίπτει υπέρ του  Συν/σμού  , την οποία  δύναται να  εισπράξει  από την τράπεζα που θα  την έχει  εκδώσει,  με την προσκόμιση  των πρακτικών  του  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  και την βεβαίωση  μη  προσκόμισης  του μισθωτηρίου  εγγράφου  από το  Δασαρχείο Αλμυρού.
 2. 11. Ο μισθωτής με την εγκατάστασή  του, στο κτήμα,  οφείλει  να εκτελέσει  τούτο σύμφωνα με τους όρους  που  καθορίζουν τα προαναφερόμενα  έγγραφα και κάτω  από την εποπτεία  του  Συν/σμού, ο οποίος  θα έχει το  δικαίωμα παρακολούθησης  και ελέγχου  καλής εκτέλεσης  του έργου, όπως  αυτό  έχει καθορισθεί  σ΄αυτά.

12.Το μίσθωμα  θα  καταβληθεί  στο  Συν/σμό  σε  τρεις δόσεις και   ως  ακολούθως:   Το 1/3  θα καταβληθεί  με την  εγκατάσταση  του  πλειοδότη  μισθωτή, η δεύτερη δόση (1/3) στις  30.03.2023 και εξόφληση στις 30.03.2024

 1. 13. Το  μισθωτήριο  θα  συνταχθεί  με βάση  τη παρούσα  διακήρυξη, οι όροι  αυτής και όσοι  αναγράφονται  στη  διαχειριστική  μελέτη,  χάρτες διαχείρισης  – υλοτομίας  εγκριτικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας  – Στερεάς  Ελλάδος και Δασαρχείο  Αλμυρού, που  αναφέρονται  στη  παρούσα  θα  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος  της  σύμβασης, και τα οποία  έγγραφα  βρίσκονται  στη  διάθεση  του κάθε  ενδιαφερόμενου, στη δ/νση  του  πληρεξουσίου  δικηγόρου  του  Συν/σμού  Βασιλείου Μεν. Φυτιλή, οδός  Μιχοπούλου 3, στον Αλμυρό και με τηλέφωνο επικοινωνίας 6972037907 για κάθε  πληροφορία 

Καλείται κάθε  ενδιαφερόμενος  σύμφωνα με τη παρούσα και όσα  στα προαναφερόμενα έγγραφα, να  συμμετάσχει  στον  ανοικτό  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  ανάδειξης μισθωτή  του έργου υλοτόμησης  στο Δάσος  Προσήλια- Μαυρίκες που θα γίνει στις 21.09.2022 , ημέρα   Τετάρτη και ώρα από 11,00 μέχρι 12,00 στο γραφείο της εταιρείας «ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΟΡΟΚΕΝΤΡΟ ΑΕ»   στο 1ο χλμ Αλμυρού Κροκίου και θα είναι  ανοικτός  δια  προσφορών.

 Αλμυρός  15.09.2022.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Συν/σμού

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΗΛΙΑ Δ.Δ ΚΩΦΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΑΛΜΥΡΟΥ

 Δημήτριος Ντούρας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ