Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία και με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, έχει ενεργοποιήσει την τελευταία περίοδο μια σειρά από μέτρα στήριξης των φυσικών και νομικών προσώπων των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της 3ης Μαρτίου στη Θεσσαλία, τις οποίες και έχει επισκεφθεί ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, κατά την προηγούμενη περίοδο. Τα μέτρα αυτά παρουσιάστηκαν κατά τη σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τους επικεφαλής του Επιμελητηρίου Λάρισας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021. Συγκεκριμένα, στα μέτρα αυτά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

1ον. Επιχορήγηση πληττόμενων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση σεισμόπληκτων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις αρμόδιες επιτροπές που σχετίζονται με την υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου για την επιχορήγηση 30% – 70% της υλικής ζημίας που υπέστησαν οι επιχειρήσεις.

2ον. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκύπτουν από σεισμό, αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1536/15-04-2021), προβλέπεται:

  • Παρατείνονται μέχρι και την 03-09-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις κοινότητες δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από το σεισμό, που λήγουν ή έληξαν από 03-03-2021 μέχρι και 03-09-2021. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
  • Αναστέλλεται μέχρι και την 03-09-2021 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 03-03-2021 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Ωστόσο, με διάταξη στο ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α’ 66/23-04-2021) δόθηκε, εκτάκτως, παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής πληρωμής οφειλών που έχουν δημιουργηθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το εξάμηνο που παρέχεται μετά από κάθε θεομηνία, περιλαμβάνοντας και το σεισμό στη Θεσσαλία. Έτσι, παρέχεται μία περίοδο χάριτος, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα δύναται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί κατά το εξάμηνο των φορολογικών αναστολών που ακολούθησε τη θεομηνία, μετά το τέλος του 2021.

3ον. Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Σε συνέχεια σχετικής διάταξης στο ν. 4797/2021 (ΦΕΚ Α’ 66/23-04-2021), εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1874/10-5-2021) για την αναστολή διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας πληγέντων από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ειδικότερα:

  • Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες που δικαιούνται το συγκεκριμένο μέτρο, αναστέλλεται, για χρονικό διάστημα έξι μηνών αρχομένου από την 3η Μαρτίου 2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή.
  • Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.
  • Δικαιούχοι της αναστολής είναι όσοι έχουν την κατοικία ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση στις περιοχές που οριοθετούνται με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/6350/Α325/11-3-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 964) και εφόσον αυτή έχει υποστεί ζημιές, βάσει δημοσίου εγγράφου, ιδίως από αυτοψίες που διενήργησαν μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα κτίρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 ή σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας ή των Δήμων της οριοθετημένης περιοχής.

4ον. Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ. Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 στη Θεσσαλία και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων εκδόθηκε και η Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών στις πληττόμενες από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 σεισμού. Συγκεκριμένα:

5ον. Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών. Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή της 3ης Μαρτίου 2021 και έχουν υποστεί ζημιές, σε συνέχεια σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης οριοθέτησης της φυσικής καταστροφής, δύναται να ενταχθούν σε διαδικασία ρύθμισης και αναστολής ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ 6ΑΩ346ΜΤΛΚ-ΗΒΤ/12-4-2021), κατά την οποίαν προβλέπεται (α) κεφαλαιοποίηση ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται, (β) αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, και (γ) δοσοποίηση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε ότι «[…] το Υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια της στενής συνεργασίας που έχει με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κ. Αγοραστό, καθώς και με το Επιμελητήριο Λάρισας, το Οικονομικό Επιμελητήριο και λοιπούς παραγωγικούς φορείς παρακολουθεί από κοντά -με συχνές επισκέψεις- την προώθηση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το σεισμό της 3ης Μαρτίου στη Θεσσαλία, και ενεργοποιεί μέτρα, σε εύρος των αρμοδιοτήτων του, για τη στήριξη φυσικών και νομικών που έχουν πληγεί από το σεισμό. Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχιστεί αυτή η στενή συνεργασία, ώστε η στήριξη να φτάσει, με ταχείς ρυθμούς, στους δικαιούχους, ώστε σταδιακά να επιστρέψει η κανονικότητα στις σεισμόπληκτες περιοχές […]»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ