Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 375/228895 σχετικά με τη θέσπιση ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων.

Αναλυτικότερα, με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος ανά ζωντανό ζώο, για τη χρηματοδότηση του εθνικού προγράμματος συλλογής και διαχείρισης (ΕΠΣΥΔ) των νεκρών βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, καθώς και ο τρόπος πληρωμής και είσπραξης αυτού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4351/2015.

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Πρόγραμμα» το εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων (ΕΠΣΥΔ) που διενεργείται από τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

β) «Περιφέρειες» οι 13 Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας υπέρ των οποίων εισπράττεται το ανταποδοτικό τέλος.

γ) «Κάτοχος» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για βοοειδή, αίγες, πρόβατα ή χοίρους που βρίσκονται στην κατοχή του.

Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους

1. Καθορίζεται ετήσιο ανταποδοτικό τέλος σε κάθε εκμετάλλευση της χώρας, για τις ανάγκες του προγράμματος ΕΠΣΥΔ, ανάλογα με τον αριθμό των ζώντων ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσμούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά την τελευταία ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσμούς των βοοειδών, από τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου της εκμετάλλευσης βοοειδών, στο τέλος κάθε έτους, όπως αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής – Σήμανση και Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου (ΟΠΣΚ).

2. Το ετήσιο τέλος ανέρχεται σε 1,5€ για κάθε βοοειδές, σε 0,4€ για κάθε χοίρο, σε 0,2€ για κάθε πρόβατο ή αίγα.

3. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) και αποτελεί έσοδο της κάθε Περιφέρειας που ανήκει ο κάτοχος. Οι Περιφέρειες της Χώρας, για την είσπραξη του e-παράβολου με σκοπό τη χρηματοδότηση του ΕΠΣΥΔ, υποχρεούνται να διαθέτουν ειδικό λογαριασμό, ο οποίος συνδέεται με τον 5ψήφιο κωδικό κάθε Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4270/2014.

Τρόπος καταβολής ανταποδοτικού τέλους/ ηλεκτρονικό παράβολο

1. Κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ο κάτοχος ενημερώνεται για την υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικού τέλους για τη συλλογή και διαχείριση νεκρών ζώων, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4351/2015, μέσω του ηλεκτρονικού παραβόλου.

2. Το ηλεκτρονικό παράβολο με δ.τ. «Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για ΕΠΣΥΔ Περιφέρειας………» εκδίδεται μέσα από την υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) ξεχωριστά για κάθε Περιφέρεια. Το e-παράβολο υπολογίζεται για κάθε εκμετάλλευση του κατόχου, μέσα από την ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» που βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Στη συνέχεια και μετά την πληρωμή του ποσού, το e- παράβολο δεσμεύεται μέσω της ίδιας ψηφιακής υπηρεσίας.

3. Η καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την έναρξη της αναγγελίας πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου από τον κάτοχο του οφειλόμενου ποσού και τη δέσμευση του παραβόλου, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπέρ της Περιφέρειας που ανήκει η κάθε εκμετάλλευση του κατόχου, κατά περίπτωση.

Διαδικασία υπολογισμού, πληρωμής και είσπραξης του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους

1. Ο κάτοχος, εισέρχεται στην ψηφιακή υπηρεσία «Υπολογισμός και δέσμευση e- παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους κωδικούς TAXIS. Το ηλεκτρονικό σύστημα εμφανίζει κατά σειρά τις εκμεταλλεύσεις, το είδος ζώου και τον αριθμό των ζώων ανά εκμετάλλευση, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο ΟΠΣΚ και γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού ανά εκμετάλλευση. Ο κάτοχος δύναται να εκτυπώσει την κατάσταση με τις εκμεταλλεύσεις και τα οφειλόμενα ποσά ώστε να προβεί στην έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου για κάθε εκμετάλλευση που κατέχει.

2. Στη συνέχεια, ο κάτοχος εισέρχεται στην υπηρεσία του e-παράβολου της ΓΓΠΣΔΔ, εκδίδει το ηλεκτρονικό παράβολο για κάθε εκμετάλλευση που κατέχει και το πληρώνει σε οποιαδήποτε συμβεβλημένη Τράπεζα.

3. Μετά την πληρωμή του/των παραβόλου/ων, ο κάτοχος εισέρχεται και πάλι στην ψηφιακή υπηρεσία «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταχωρεί τον αριθμό παραβόλου ανά εκμετάλλευση και δεσμεύει το παράβολο ανά εκμετάλλευση. Το e-παράβολο δεσμεύεται από την ψηφιακή υπηρεσία, εφόσον έχει εκ-δοθεί και πληρωθεί από τον κάτοχο των εκμεταλλεύσεων και το καταβληθέν ποσό ανά εκμετάλλευση είναι ακριβώς το ποσόν που έχει υπολογισθεί αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ΑΦΜ κατόχου ή/και καταβληθέντος ποσού ανά εκμετάλλευση, δεν γίνεται η δέσμευση του e-παράβολου από την ψηφιακή υπηρεσία και ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο κάτοχος.

Παρακολούθηση και έλεγχος καταβολής και δέσμευσης του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους

1. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Περιφέρειας, εντός ενός μηνός, μετά την εκπνοή της τρίμηνης προθεσμίας για την καταβολή των ανταποδοτικών τελών υπέρ ΕΠ-ΣΥΔ, εισέρχεται στη διαχειριστική εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος «Υπολογισμός και δέσμευση e-παραβόλου για ΕΠΣΥΔ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο με τον κατάλογο των κατόχων:

α) που έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει ορθά το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση και

β) που δεν έχουν καταβάλλει και δεσμεύσει το ηλεκτρονικό παράβολο ανά εκμετάλλευση, σε σχέση με τα δηλωθέντα στο ΟΠΣΚ.

2. Τα αρχεία της παρ. 1, αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Περιφέρειας προς την Οικονομική Υπηρεσία αυτής, αποτυπώνοντας το συνολικό εισπραχθέν ποσό από τους κατόχους της Περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση ή συνέχιση του ΕΠΣΥΔ.

3. Για τους κατόχους που δεν κατέβαλαν το ετήσιο ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με τα δηλωθέντα στο ΟΠΣΚ, η Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας συντάσσει καταλογιστική απόφαση και χρηματικό κατάλογο -βάσει των άρθρων 52, 55 του π.δ. 16/1989 και τα αποστέλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας των υπόχρεων, προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν τα οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

4. Η μη είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους ανά εκμετάλλευση καθιστά τον κάτοχο μη δικαιούχο οιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης και ενίσχυσης που προκύπτει από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού του κεφαλαίου, σύμφωνα με τη σχετική ετήσια κοινή υπουργική απόφαση περί έγκρισης του προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ