Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στις 22 Φεβρουαρίου 2021, στην εφαρμογή «Διαχείριση Ακινήτων ΥΠΑΑΤ», η οποία είναι εγκατεστημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/misthosigis-menu θα αναρτηθούν προς παραχώρηση χρήσης 524 αγροτεμάχια εμβαδού 20-25 στρεμμάτων περίπου το κάθε ένα στις εκτάσεις της πρώην λίμνης Κάρλας, οι οποίες βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας (235 τεμάχια) και Μαγνησίας (271 τεμάχια), όπως αυτά εμφαίνονται στην παραπάνω διαδικτυακή εφαρμογή.

Η εκμίσθωση θα γίνει με χαμηλό τίμημα 5 € το στρέμμα ανά καλλιεργητική περίοδο (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4061/2012 όπως ισχύει), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση, για ξηρικές καλλιέργειες και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καθεστώς πολλαπλής συμμόρφωσης. Τα αγροτεμάχια θα παραχωρηθούν για πέντε (5) έτη.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η  Μαρτίου 2021

Στον ανωτέρω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ., υπάρχει αναλυτικό εγχειρίδιο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

 Η εφαρμογή στοχεύει στην διασφάλιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και στην άμεση εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων αναφορικά με την ενοικίαση δημόσιας γεωργικής γης. Οι ενδιαφερόμενοι, με χρήση των κατάλληλων επιλογών, μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους και να βλέπουν τα μόρια τους αλλά και τα διαθέσιμα αγροτεμάχια στην περιοχή που ενδιαφέρονται. 

Η γη θα διανεμηθεί σε επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, σε ανέργους εγγεγραμμένους στα αρχεία του ΟΑΕΔ και σε νέους έως 35 ετών πτυχιούχους γεωτεχνικής σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής με ανώτατο όριο τα 100 στρέμματα ανά άτομο [συμπεριλαμβάνεται η γη που έχει σήμερα (ιδιόκτητη ή μισθωμένη) ο αγρότης εφόσον δραστηριοποιείται ήδη στη γεωργία και τα επιπλέον στρέμματα που μπορεί να αποκτήσει] καθώς επίσης και σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών.

Προβλέπεται συγκεκριμένη μοριοδότηση, σύμφωνα με την οποία όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ο αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά, ενώ `προτεραιότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων – τροφίμων που περιλαμβάνονται στο «καλάθι» της οικείας περιφέρειας, με βάση το στρατηγικό σχέδιο που εκπονείται.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου μεταξύ περισσοτέρων του ενός υποψηφίου ενδιαφερομένους για το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α

Α1. Αγρότης με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέμματα.

Βαθμοί 50

Α2. Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια με απόφαση Νομάρχη ή Περιφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975 (Α΄ 180) για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον (όπως γινόταν η παραχώρηση σε προηγούμενες περιόδους δηλαδή).

Βαθμοί 100

Α3. Μόνιμος κάτοικος Δήμου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο.

Βαθμοί 100

Α4. Δημότης, μόνιμος κάτοικος των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, στους οποίους βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο.

Βαθμοί 100

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β

Β1. Νέος αγρότης ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών ή νέος αγρότης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277).

Βαθμοί 100

Β2. Νέος ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Βαθμοί 100

Β3. Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ.

Βαθμοί 180

Β4. Επαγγελματίας Αγρότης.

Βαθμοί 60

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ

Γ1. Νέος αγρότης ηλικίας έως τριάντα πέντε (35) ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277) ή νέος με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής έως τριάντα πέντε (35) ετών που έχει δηλώσει στο Μ.Α.Α.Ε. και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως εκατό (100) στρέμματα ή άνεργος ως εξής:

Ιδιόκτητο/μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως  4 στρ.  βαθμοί 100

» » » »             »                                                                    έως 10 στρ. βαθμοί   90

» » » »            »                                                                     έως 20 στρ. βαθμοί   80

» » » »            »                                                                      έως 30 στρ. βαθμοί  70

» » » »            »                                                                      έως 40 στρ. βαθμοί   60

» » » »            »                                                                      έως 50 στρ. βαθμοί   50

» » » »          »                                                                        έως 80 στρ. βαθμοί   30

» » » »           »                                                                       έως 100 στρ. βαθμοί 10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ

Δ1. Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Βαθμοί 100

Δ2. Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας.

Βαθμοί 50

Δ3. Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση.

Βαθμοί 50

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε

Ε1. Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των εκατό (100) στρεμμάτων.

Βαθμοί 300

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης: α) ο μόνιμος κάτοικος και β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος. Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτησή του μέσω του διαδικτύου. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου εισάγονται σε σχετική εφαρμογή στο διαδίκτυο, η οποία εμφανίζει τη βαθμολογία που συγκεντρώνει βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

Μετά την ολοκλήρωση των πινάκων κατάταξης οι επιλεγέντες θα κληθούν από την αρμόδια επιτροπή να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία επικαλέστηκαν στην αίτηση τους ώστε να μοριοδοτηθούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας τους να προσκομίσουν τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κληθούν οι επιλαχόντες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Για Π.Ε. Λάρισας 2413511261 κ. Γ. Αγραφιώτης

                                          Για Π.Ε. Μαγνησίας 2421352727 κ. Γ. Φώτης 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ