Συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες, προκειμένου να χορηγηθεί το πλήρες ποσό που αναλογεί σε όλους τους πληγέντες δικαιούχους της περιοχής των Φαρσάλων. Μάλιστα, οι πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, βάσει της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, θα λάβουν αυξημένη -έναντι όσων ίσχυαν μέχρι πρόσφατα- επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται στο 55% της συνολικής εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως επισημαίνει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, με αφορμή και σχετική εκδήλωση που έγινε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρει: «Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγεισών από τον “Ιανό” επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή των Φαρσάλων, σε συνέχεια και της αποστολής της συγκεντρωτικής λίστας από την Περιφέρεια. Στις επόμενες λίγες ημέρες θα εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών για την περιοχή των Φαρσάλων, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ότι το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 55% της εκτιμηθείσας ζημιάς, σαφώς υψηλότερο από το 30% που ίσχυε ως τώρα. Σε συνέχεια της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, οι δικαιούχοι -μέσω της Περιφέρειας- θα πρέπει να καταθέσουν τα τελικά -προβλεπόμενα από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο- δικαιολογητικά και αμέσως θα δρομολογηθούν οι πληρωμές από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνολικά, 933 δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν τις επόμενες ημέρες την επιχορήγηση που τους αναλογεί, με το συνολικό ποσό της στήριξης επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων να εκτιμάται σε περίπου 3,3 εκατ. ευρώ.

Από τους εν λόγω 933 δικαιούχους για την περιοχή των Φαρσάλων, οι 258 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή 20% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς, καθώς ήταν στις λίστες που εστάλησαν στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2021, οπότε και ίσχυε το μέτρο της παροχής προκαταβολής έναντι της τελικής επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, 258 πληγείσες επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (εκ των οποίων οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανέρχονται σε 183) έχουν ήδη λάβει προκαταβολή έναντι αποζημίωσης, συνολικού ύψους 280.485 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική εκτιμηθείσα ζημιά 1.402.425 ευρώ. 

Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, ώστε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας -στις επόμενες λίγες ημέρες- να αρχίσει με εντατικούς ρυθμούς η αποστολή των δικαιολογητικών και άμεσα να γίνουν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους, με στόχο εντός των επόμενων εβδομάδων σημαντικό μέρος των δικαιούχων να έχει λάβει το 55% της εκτιμηθείσας ζημίας. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με το προηγούμενο καθεστώς, όπου -χωρίς η δημόσια διοίκηση να επιβαρύνεται από τους περιορισμούς της πανδημίας του κορωνοϊού- η επιχορήγηση έφτανε στους δικαιούχους μετά από τρία, τέσσερα ή και περισσότερα χρόνια. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους».

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών, τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι πληγείσες επιχειρήσεις -όπου προβλέπεται- στην Περιφέρεια είναι:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις καταστροφές του «Ιανού» (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(2) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(3) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

(4) Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.

(5) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου.

(6) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

(7) Ειδικά για την περίπτωση των ζημιών σε κτηριακές εγκαταστάσεις απαιτείται επιπλέον και η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9.

Όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν -μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης από το Υπουργείο Οικονομικών- οι δικαιούχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και δη κατά οι κύριο επάγγελμα αγρότες στην Περιφέρεια, όπως προβλέπεται από το σχετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αυτά είναι:

(1) Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο υπογραφής ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 που προκλήθηκαν από τις καταστροφές του «Ιανού» (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(2) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (η τελευταία εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(3) Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου.

(4) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΛΓΑ (εκδίδεται και ηλεκτρονικά από το www.gov.gr με κωδικούς TAXIS).

(5) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια του φαινομένου φαινόμενο (αναφέροντάς το και την ημερομηνία αυτού) και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή.

 (6) Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ αγρότης (εκδίδεται είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://maae.minagric.gr/maae/ με κωδικούς TAXIS,  είτε από τα κατά τόπους τμήματα αγροτικής ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του έτους που εκδηλώθηκε το φυσικό φαινόμενο και του έτους που γίνεται η πληρωμή, όπου αυτό είναι εφικτό 

(7) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

(8) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

Τέλος, προς διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για τους δικαιούχους που επιχορηγήθηκαν για ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η απαιτούμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι «δεν έχει εγκριθεί στεγαστική συνδρομή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει και δεν εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση» θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από την Περιφέρεια, για όλους τους δικαιούχους, κατόπιν σχετικού αιτήματος της προς τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ