Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’
87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’
133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και
την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση
ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’
87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.
3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
(αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Αλμυρού, σύμφωνα με τα οποία
ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 18.614 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλμυρού έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ1930/31-08-2011 τ.Β’)

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Αλμυρού, με θητεία από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2022, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.Την κ. Μπέη Αρετή του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου,
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
– την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και
τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης.
2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: Υποστήριξης πολιτικών
οργάνων, Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Ανθρώπινου
δυναμικού και διοικητικής μέριμνας, ΚΕΠ.
– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
– την τέλεση γάμων, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος.
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
– τη λειτουργία των ΚΕΠ.
– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.
– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και
δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία
οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των
καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την
άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των
σχετικών αδειών
– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής
υπαίθριας διαφήμισης.
– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες
πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και
την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
2.Τον κ. Αργυρόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την
εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των
Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο,
Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων
Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων
Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών
Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των
αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών
Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου,
Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και
υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων
φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου.
3.Τον κ. Βούλγαρη Λεωνίδα του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών
μηχανολογικού εξοπλισμού.
2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της
εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των
αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου
δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών
μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
– Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών
εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία και ευθύνη της συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και
υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων
φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου.
4.Τον κ. Γουργιώτη Γεώργιο του Αθανασίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο, για τις
Δημοτικές Ενότητες Σούρπης και Πτελεού, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση
των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των δημοτικών ενοτήτων
και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα
που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– τέλεση γάμων,
– τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα,
– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων,
– την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών
εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των
υδάτινων πόρων.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν
ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών
από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για
λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βούλγαρη Λεωνίδα που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γουργιώτης Γεώργιος,
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γουργιώτη Γεώργιου που απουσιάζει
ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βούλγαρης Λεωνίδας.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να
ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μπέη Αρετή, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν
αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από
τον Αντιδήμαρχο κ. Αργυρόπουλο Βασίλειο.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν
δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού και στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Χατζηκυριάκος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ