Διευκρινήσεις δίνει το ΥπΑΑΤ με την μορφή ερωτοαπαντήσεων για το Υπομέτρο 5.2: «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα».

Όπως τονίζεται, μεταξύ άλλων, ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης ολοκληρώνεται σε πέντε στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εκτίμηση της ζημιάς από τον τόπο της προς ανασύστασης και αποκατάστασης ζημιωθείσας εγκατάστασης, είτε από την επιτροπή του ΕΛΓΑ εάν αφορά μόνο ζωικό κεφάλαιο είτε της επιτροπής Κρατικής Αρωγής αν αφορά κτήρια και εξοπλισμό ή και τα δύο συνδυαστικά. Αυτό λογικά έχει γίνει και δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων), ο φορέας είναι ο ΕΛΓΑ, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΛΓΑ για το ασφαλιστικό έτος 2023 θα γίνεται υπηρεσιακά από τον Οργανισμό.

Τα πορίσματα του ΕΛΓΑ, που αφορούν εκτίμηση ζημιάς ζωικού κεφαλαίου θα είναι διαθέσιμα από τα αρμόδια Υποκ/τα ΕΛΓΑ.

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εφόσον δεν υπάρχει ακόμα το πόρισμα της Κρατικής Αρωγής μπορεί να προσκομισθεί τεχνική έκθεση μηχανικού μέλους του ΤΕΕ.

Ο μέγιστος αριθμός αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών που μπορεί να αιτηθεί είναι αυτός που αναγράφεται στο πόρισμα. Μπορεί όμως να αιτηθεί και μικρότερο αριθμό, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

Το πόρισμα ζημιάς είναι εκείνο που καθορίζει το μέγεθος της δαπάνης που μπορεί κάποιος να αιτηθεί για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.

Για αντικατάσταση του Ζωικού κεφαλαίου απαιτείται κατά το αίτημα πληρωμής των δαπανών αγοράς ζωικού κεφαλαίου, να αποδεικνύεται που ενσταβλίζονται και ο χώρος ενσταβλισμού να είναι σύννομος με την κείμενη νομοθεσία.

Στο εύλογο κόστος εμφανίζεται στα θηλυκά αρνιά τρεις κατηγορίες: εγχώριες φυλές, μιγάδες και ξενικές φυλές, που θα πιστοποιούνται από τα παραστατικά αγοράς και τα υγειονομικά πιστοποιητικά των ζώων.

Οι σταβλικές εγκαταστάσεις με πρόχειρες κατασκευές που διαθέτουν νόμιμη άδεια εγκατάστασης και έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή μπορούν να αιτηθούν την κατασκευή συγχρόνων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, μόνο με μετεγκατάσταση αυτής. Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 Παράγραφος Ε της Πρόσκλησης, η αποκατάσταση των πρόχειρων καταλυμάτων (Ν. 4052/2012, άρθρο 1, παρ. 2) δεν είναι επιλέξιμη στην παρούσα δράση. Η αντικατάστασή τους είναι επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση της μετατροπής τους είτε σε συμβατικές κατασκευές – οι οποίες θα διαθέτουν στατική μελέτη – είτε σε εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού τύπου – οι οποίες θα διαθέτουν έγκριση τύπου, αφού μετεγκατασταθούν και προσκομίσουν τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αν δεν είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της εκμετάλλευσης, στην οποία καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις, στην υφιστάμενη θέση είναι δυνατή η μεταφορά σε άλλο νομίμως κατεχόμενο αγροτεμάχιο για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους:

αποκατάσταση των πρόχειρων καταλυμάτων (Ν. 4052/2012, άρθρο 1, παρ. 2) που δεν είναι επιλέξιμη στην παρούσα δράση και πρέπει να αναγερθούν νέεςμισθωμένο αγροτεμάχιο για το οποίο δεν δύναται να προβούμε σε μίσθωση 15 ετώναγροτεμάχιο για το οποίο δεν υπάρχει αρτιότητα για την ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων με άδεια δόμησηςπεριβαλλοντικούς λόγους ή απόσταση από οικισμούς, δρόμους, αρχαιολογικούς χώρους κτλ που δεν καλύπτουν την υφιστάμενη κατά την φυσική καταστροφή δυναμικότητα.

Όσον αφορά την μελισσοκομία οι κυψέλες δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες στο εν λόγω καθεστώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Το καθεστώς αφορά αποκλειστικά κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένων των μελισσοσμηνών.

Αναλυτικά οι οδηγίες έχουν ως εξής:

ΓΕΝΙΚΕΣ

1. Μέχρι ποια ηλικία είναι επιλέξιμο το φυσικό πρόσωπο για να επιδοτηθεί;

Βάση της πρόσκλησης δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας, επομένως όποιος πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων της πρόσκλησης μπορεί να υποβάλλει αίτηση στήριξης ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

2. Είναι δικαιούχοι και οι μη επαγγελματίες αγρότες (κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων);

Ναι είναι δικαιούχοι. Το πρόγραμμα έχει ως μοναδική απαίτηση να είναι ενεργός γεωργός εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ (ΦΕΚ Β΄3071/2023)

3. Σελίδα 8 – Παρ. 1.8.1 «αδ) να έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας ζημιάς και μέχρι την εκπνοή της περιόδου υλοποίησης εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην απόφαση ένταξης πράξης.» – Ποια η ημερομηνία αναγγελία ζημιάς?

Το Υπομέτρο 5.2 εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, για την επανόρθωση ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που προκλήθηκαν από συγκεκριμένα καταστροφικά συμβάντα (ζημιογόνα αίτια) το έτος 2023 και συγκεκριμένα:

1. Κακοκαιρία Daniel 4-11 Σεπτεμβρίου 2023 για ΠΕ Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και ΔΕ Δομοκού της ΠΕ Φθιώτιδας

2. Πυρκαγιά Έβρου 19-8-2023 για ΠΕ Έβρου

3. Πυρκαγιά Μαγνησίας 26 και 27-7-2023 για ΠΕ Μαγνησίας

Οι ημερομηνίες αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις Αναγνώρισης.

4. Σελ. 13 – Παρ. 3.2.2 «δ) Για την εφαρμογή της παρούσας όπου γίνεται χρήση του όρου «νομικό πρόσωπο» νοείται το νομικό πρόσωπο της παρούσας παραγράφου 3.2.2. και όχι νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε Ομάδα Γεωργών ή που ελέγχονται από αυτές.»- Οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών δεν είναι επιλέξιμες;

Δικαιούχος του καθεστώτος δύναται να κριθεί κάθε νομικό πρόσωπο που την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: αα) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον εμπορικό δίκαιο και εμφανίζεται με τη νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (ΕΕ), Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), αβ) είναι μικρομεσαία επιχείρηση, αγ) λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα, αδ) με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’, έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος, αε) είναι εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ, αστ) έχει την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και η κύρια δραστηριότητά του είναι η γεωργία, αζ) έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής του έτους εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου αη) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, αθ) είναι ασφαλιστικά ενήμερο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3877/2010 όπως ισχύει κάθε φορά για το έτος εκδήλωσης του ζημιογόνου αιτίου, 2023, αι) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, ακ) είναι νόμιμος κάτοχος της γεωργικής εκμετάλλευσης που υπέστη το ζημιογόνο αίτιο, αλ) η εκμετάλλευση λειτουργεί νόμιμα και αμ) αποδέχεται την υποβολή της αιτούμενης πρότασης στήριξης στο καθεστώτος της παρούσας.

Για την εφαρμογή της παρούσας όπου γίνεται χρήση του όρου «νομικό πρόσωπο» νοείται το νομικό πρόσωπο της παρούσας παραγράφου 3.2.2. και όχι νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε Ομάδα Γεωργών ή που ελέγχονται από αυτές. Επομένως, οι Ομάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών δεν είναι επιλέξιμες στο υπομέτρο 5.2.

5. Ποιες οι νομικές δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης;

Οι νομικές δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης αναφέρονται στα σημεία 11.«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» και 12.4«Επικοινωνία υποψηφίου ή δικαιούχου με αρμόδιες αρχές» αντίστοιχα, της πρόσκλησης.

6. Ποσά και ποσοστά στήριξης.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις αποκατάστασης του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

7. Στα δικαιολογητικά στο Παράρτημα 2, αναφέρεται πως το πόρισμα εκτίμησης ζημιογόνου αιτίου, θα αναζητάτε αυτεπάγγελτα. Συνεπώς, στην αίτηση ενίσχυσης φυσικού προσώπου, θα κατατεθούν μόνο όσο δικαιολογητικά θα πρέπει να περιέχει ο ηλεκτρονικός φάκελος, με τη σήμανση Η.Φ; Ο έλεγχος θα γίνεται υπηρεσιακά από εσάς;

Ναι, για όσα δικαιολογητικά αναφέρεται ότι ο έλεγχος γίνεται αυτεπάγγελτα, ο έλεγχος θα γίνεται υπηρεσιακά από τον ΕΛΓΑ (πχ. πόρισμα εκτίμησης ζημιάς, ΕΛ.Γ.Α., εξόφληση ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛ.Γ.Α.)

8. Επειδή οι πληγέντες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και ενδεχομένως έχουν χρέη, δεν είναι εφικτή η έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό; Ενδεχομένως, με ρύθμιση των χρεών;

Η φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία ορίζουν με ποιους τρόπους και ποιες ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν για να εκδοθούν οι απαιτούμενες από την Πρόσκληση ενημερότητες.

9. Στην πρόσκληση μας ζητάτε ΜΑΑΕ. Με ποια φορολογικά στοιχεία; Γιατί αν το ζητάτε με οικονομικά στοιχεία 2023, προφανώς αυτά θα είναι διαθέσιμα τους επόμενους μήνες. Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι ο δικαιούχος πρέπει να έχει υποβάλλει ΕΑΕ κατά το έτος της ζημιάς αλλά και για το έτος υποβολής της αίτησης στο μέτρο. Δηλαδή θα πρέπει να έχει υποβάλλει ΕΑΕ 2023 και ΕΑΕ 2024. Η ΕΑΕ 2024 δεν έχει ανοίξει ακόμα. Τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή;

Θα προσκομισθεί το πιο πρόσφατο ΜΑΑΕ, σε ισχύ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

10. 6.2. Στάδια διοικητικού ελέγχου: Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης ολοκληρώνεται σε πέντε (5) στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την εκτίμηση της ζημιάς από τον τόπο της προς ανασύστασης και αποκατάστασης ζημιωθείσας εγκατάστασης, είτε από την επιτροπή του ΕΛ.Γ.Α. εάν αφορά μόνο ζωικό κεφάλαιο είτε της επιτροπής Κρατικής Αρωγής αν αφορά κτήρια και εξοπλισμό ή και τα δύο συνδυαστικά. Αυτό λογικά έχει γίνει. Θα επαναληφθεί?

Όχι, δεν θα επαναληφθεί.

11. Η απόφαση αναγνώρισης θα περιλαμβάνει τους παραγωγούς που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο μέτρο?

Όχι, η απόφαση αναγνώρισης περιλαμβάνει τις περιοχές και τα καταστροφικά συμβάντα που προκάλεσαν καταστροφή τουλάχιστον 30% του σχετικού γεωργικού δυναμικού.

12. Φορολογική Ενημερότητα και οι τρείς επιλογές είναι παραδεκτές?

Ασφαλιστική Ενημερότητα ποια επιλογή είναι παραδεκτή?

Με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων). Ο φορέας είναι ο ΕΛΓΑ με ΑΦΜ 090038188.

Με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση, προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις πέραν αυτών του ν.4611/2019

13. Στο παράρτημα 2 σελίδα 31 απαραίτητο δικαιολογητικό : Ασφαλιστικά ενήμερος Ν.3877/2010=Εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2023 κατά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξη. Στην πλατφόρμα διαθέσιμη είναι η εφαρμογή μόνο για το 2022.

Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΛΓΑ για το ασφαλιστικό έτος 2023 θα γίνεται υπηρεσιακά από τον ΕΛΓΑ .

14. Ο ανώτερος προϋπολογισμός που αναφέρει το άρθρο 1.11 είναι μόνο για τα κτιριακά ή συμπεριλαμβάνει και το ζωικό κεφάλαιο?

Ο ανώτερος προϋπολογισμός που αναφέρει το άρθρο 1.11 της πρόσκλησης αφορά μόνο τα κτίρια (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) και δεν συμπεριλαμβάνει και το ζωικό κεφάλαιο.

15. Τα πορίσματα των εκτιμήσεων (ΕΛΓΑ/ΑΡΩΓΗ) θα είναι διαθέσιμα πριν την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας;

Τα πορίσματα του ΕΛΓΑ, που αφορούν εκτίμηση ζημιάς ζωικού κεφαλαίου θα είναι διαθέσιμα από τα αρμόδια Υποκ/τα ΕΛΓΑ. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εφόσον δεν υπάρχει ακόμα το πόρισμα της Κρατικής Αρωγής μπορεί να προσκομισθεί τεχνική έκθεση μηχανικού μέλους του ΤΕΕ

16. Μπορεί ένας παραγωγός να αιτηθεί αντικατάσταση κεφαλαίου (ζωικού ή μελισσοσμηνών) για αριθμό μικρότερο από την ζημιά που αναγράφεται στο πόρισμα του ΕΛ.Γ.Α.;

Ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να αιτηθεί είναι αυτός που αναγράφεται στο πόρισμα. Μπορεί όμως να αιτηθεί και μικρότερο αριθμό, εφόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

17. Είναι επιλέξιμα κτιριακές εγκαταστάσεις ζώα κλπ εφόσον έχουν δηλωθεί στον ΕΛΓΑ? Πχ είναι δυνατόν κάποιος που έχασε 30 ζώα να κάνει αίτηση για 100?

Όχι δεν μπορεί. Το πόρισμα ζημιάς είναι εκείνο που καθορίζει το μέγεθος της δαπάνης που μπορεί κάποιος να αιτηθεί, αρκεί να πληροί και τις λοιπές υποχρεώσεις που ζητάει η πρόσκληση π.χ. για τα ζώα να μπορεί να αποδείξει που θα εν σταβλίζονται νόμιμα.

18. Τι γίνεται αν δεν φτάσουν τα χρήματα για όλες τις αιτήσεις ; Θα υπάρχουν μοριοδότηση και επιλαχόντες;

Εντός της Πρόσκλησης δεν προβλέπεται μοριοδότηση, δεν υπάρχει πίνακας μορίων, επομένως δεν μπορεί να γίνει μοριοδότηση στους αιτούντες. Οι αιτούντες θα χωριστούν σε εγκεκριμένους και απορριπτόμενους.

19. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του καν(ΕΕ) 1305/13 προαπαιτούμενο για την εφαρμογή του καθεστώς είναι η έκδοση αποφάσεως (εφεξής απόφασης αναγνώρισης -πόρισμα ) για την επίσημη αναγνώριση της φυσικής καταστροφής που έχει πλήξει μια περιοχή και η οποία αφορά τουλάχιστον στο 30% του γεωργικού δυναμικού που επλήγη από την φυσική καταστροφή. Επομένως, όσοι συνάδελφοι είναι μικρότεροι του 30% δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο 5.2. Δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί ο κόφτης του 30% μιας και γνωρίζετε το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη Θεσσαλία και ένα τμήμα της Φθιώτιδας.

Η μη εφαρμογή του κατώτατου ορίου του 30% δεν είναι εφικτή, καθώς το όριο αυτό ορίζεται από τον κανονισμό εφαρμογής του Μέτρου.

ΔΑΠΑΝΕΣ

20. Στο φυτικό κεφάλαιο ένας παραγωγός που έχει χάσει πολυετείς φυτείες π.χ. Αμυγδαλιές επιδοτείται

Σύμφωνα με την Πρόσκληση το Υπομέτρο 5.2 αφορά επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα.

Πιο συγκεκριμένα παρέχει στήριξη για την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των μελισσοσμηνών και την αποκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτών. Ως εκ τούτου οι δαπάνες για φυτικό κεφάλαιο δεν είναι επιλέξιμες από την συγκεκριμένη Πρόσκληση.

21. Θα πρέπει να υποβληθεί προσφορά για τις Γενικές Δαπάνες; πχ Τεχνική Στήριξη Γεωπόνου (αίτηση στήριξης-αίτηση πληρωμής)

Όχι, δεν απαιτείται προσφορά για τις γενικές δαπάνες, όμως αυτές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 10% του συνολικού προϋπολογισμού (για το πάγιο).

22. Είναι απαραίτητη η εξόφληση των τιμολογίων για την πληρωμή του κτηνοτρόφου μέσω του υπομέτρου 5.2; Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολών;

Ναι, η στήριξη παρέχεται απολογιστικά. (εξοφλημένα τιμολόγια). Δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής στο Υπομέτρο 5.2.

23. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ σελ. 42 :5.1.2.3 Σε παραστατικά δαπάνης άνω των 500 ευρώ προ ΦΠΑ, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης 5.1.2.4, δεν γίνεται δεκτή η κατάθεση μετρητών από τον δικαιούχο απ’ ευθείας στον λογαριασμό του προμηθευτή. Η λέξη «κατάθεση» συνήθως νοείται ως «τραπεζική κατάθεση» και έτσι φαίνεται να το εννοείται αφού αναφέρεστε στο «λογαριασμό του προμηθευτή». Εννοείτε ότι εάν πάει ο δικαιούχος στο γκισέ ή στο ΑΤΜ τραπέζης και καταθέσει τα χρήματα δεν θα γίνεται δεκτό αυτό το παραστατικό?

Ισχύει σε κάθε περίπτωση ότι προβλέπει η κείμενη φορολογική νομοθεσία στον χρόνο εκτέλεσης της δαπάνης.

24. Μηχανολογικός εξοπλισμός που καταστράφηκε πχ γεωργικός ελκυστήρας ή Bobcat, Γεωτρήσεις και αρδευτικά συστήματα είναι επιλέξιμες δαπάνες;

Το υπομέτρο 5.2 παρέχει στήριξη για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των μελισσοσμηνών και αποκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αυτών. Ως εκ τούτου οι παραπάνω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για το καθεστώς.

25. Υπάρχει ποσοστιαίος περιορισμός ανά κατηγορία δαπάνης

Όχι, σύμφωνα με την πρόσκληση.

ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

26. Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός μόνο για αντικατάσταση ζώων;

Δεν υπάρχει ανώτατος προϋπολογισμός για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.

27. Η αποκατάσταση ζωικού αφορά αριθμό ζώων ή αριθμό ζωικών μονάδων;

Αριθμό ζώων

28. Θεωρείται επιλέξιμη η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου με αγορά και τιμολόγηση ζώων από Χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σύμφωνα με τον Πίνακα εύλογου κόστους ζωικού κεφαλαίου του Παραρτήματος 5 δεν διευκρινίζεται η προέλευση για τις ενήλικες προβατίνες.

Ναι, είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς ζωικού κεφαλαίου από Χώρες Ε.Ε., αρκεί να έχουν τα απαραίτητα παραστατικά και πιστοποιητικά υγείας.

29. Αν καταθέσουμε αίτηση στήριξης μόνο για αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου, απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή γνωστοποίηση λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, τόσο κατά την αίτηση στήριξης όσο και κατά την αίτηση πληρωμής;

Για αντικατάσταση του Ζωικού κεφαλαίου απαιτείται κατά το αίτημα πληρωμής των δαπανών αγοράς ζωικού κεφαλαίου, να αποδεικνύεται που ενσταβλίζονται και ο χώρος ενσταβλισμού να είναι σύννομος με την κείμενη νομοθεσία.

30. Η αγορά του ζωικού κεφαλαίου προς αντικατάσταση (βοοειδή ή/και αιγοπρόβατα) μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε κτηνοτρόφο σε όλη τη χώρα;

Η αγορά του ζωικού κεφαλαίου γίνεται από οποιονδήποτε κτηνοτρόφο με τα ανάλογα παραστατικά αγορών και τα πιστοποιητικά υγείας.

31. Παραγωγός είχε κατά την αναγγελία ζημιάς απώλεια συγκεκριμένου αριθμού προβατίνων και αιγών, για παράδειγμα 100 προβατίνες και 50 αίγες. Στην αίτηση στήριξης πρέπει να εμφανίζει τον ίδιο αριθμό ζώων ανά είδος ή δύναται να αποκτήσει περισσότερα από κάποιο είδος πχ 120 προβατίνες και 30 αίγες;

Στην προκειμένη περίπτωση, ο παραγωγός θα αιτηθεί 150 ζώα ανεξαρτήτου είδους (οι αίγες και τα πρόβατα είναι στην ίδια κατηγορία)

32. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών”, στο α) αναφέρεται πως οι δαπάνες προκειμένου να ενισχυθούν, θα πρέπει να αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων υπήρχε η νόμιμη κατοχή κατ- ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης, (προφανώς αναφέρεστε σε κτιριακό ή σταθερό εξοπλισμό) και υπάρχει ειδική αναφορά σε μελισσοσμήνη. Δεν υπάρχει κάτι για ζωικό κεφάλαιο. Θα πρέπει να προσκομίσω κάτι για την απόδειξη της επιλεξιμότητας ή ο έλεγχος θα γίνει και πάλι υπηρεσιακά βάσει πορίσματος;

Ο έλεγχος θα γίνει βάσει του πορίσματος του ΕΛΓΑ από την υπηρεσία.

33. Στο εύλογο κόστος εμφανίζεται στα θηλυκά αρνιά τρεις κατηγορίες: εγχώριες φυλές, μιγάδες και ξενικές φυλές. Πως θα πιστοποιούνται οι κατηγορίες αυτές κατά την πληρωμή; Οι πιστοποιημένες βελτιωμένες ελληνικές φυλές (ζώα με γενεαλογικά πιστοποιητικά – pedigree) σε ποια κατηγορία εντάσσονται; Θα απαιτούνται τρεις προσφορές για την τεκμηρίωση του εύλογου κόστους;

Θα πιστοποιούνται από τα παραστατικά αγοράς και τα υγειονομικά πιστοποιητικά των ζώων

34. Σελίδα 10 – 1.9 «α) Ενισχύονται δαπάνες αποκατάστασης επιλέξιμων ζημιών:…. αβ) για την ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και των μελισσοσμηνών, μέσω i) της αντικατάστασης ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου, ii) της αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου.» Η αγορά του βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου θα είναι σε αντικατάσταση του ζημιωθέντος ζωικού κεφαλαίου;

Ναι

35. Όσον αφορά την αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου αναφέρει μόνο ότι πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα και να αποδεικνύεται ο χώρος ενσταβλισμού. Με ποιο τρόπο θα αποδεικνύεται; Είναι απαραίτητη η προσκόμιση αδειοδοτήσεων των σταβλικών εγκαταστάσεων;

Ναι, στο στάδιο της αίτησης πληρωμής των δαπανών αγοράς ζωικού κεφαλαίου.

36. Κτηνοτρόφος ο οποίος κατά την φυσική καταστροφή είχε τα ζώα σε μισθωμένες ή παραχωρημένες από συγγενικό πρόσωπο σταβλικές εγκαταστάσεις με δήλωση ως συστεγαζόμενων στην κτηνιατρική υπηρεσία έχει δικαίωμα να προβεί σε αποκατάσταση ή αντικατάσταση αυτών;

Για το ζωικό κεφάλαιο το οποίο έχει πληγεί μπορεί ο κτηνοτρόφος/κάτοχος του ζωικού κεφαλαίου να αιτηθεί την αντικατάστασή του.

Όσον αφορά στην αποκατάσταση των σταβλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να διασφαλιστεί η υποβολή μίας ενιαίας αίτησης με τη συναίνεση όλων των συστεγαζόμενων.

ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

37. Σταβλικές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή μπορούν να αιτηθούν την κατασκευή συγχρόνων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση; Οι σταβλικές εγκαταστάσεις με πρόχειρες κατασκευές που διαθέτουν νόμιμη άδεια εγκατάστασης και έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή μπορούν να αιτηθούν την κατασκευή συγχρόνων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, χωρίς να υπάρχει μετεγκατάσταση; Είναι εφικτή η κατασκευή πρόχειρων κατασκευών με καινούργια υλικά (π.χ. με καινούργιες κολώνες της ΔΕΗ);

Οι σταβλικές εγκαταστάσεις με πρόχειρες κατασκευές που διαθέτουν νόμιμη άδεια εγκατάστασης και έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή μπορούν να αιτηθούν την κατασκευή συγχρόνων γεωργικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, μόνο με μετεγκατάσταση αυτής. Σύμφωνα με το Παράρτημα 4 Παράγραφος Ε της Πρόσκλησης η αποκατάσταση των πρόχειρων καταλυμάτων (Ν. 4052/2012, άρθρο 1, παρ. 2) δεν είναι επιλέξιμη στην παρούσα δράση. Η αντικατάστασή τους είναι επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση της μετατροπής τους είτε σε συμβατικές κατασκευές – οι οποίες θα διαθέτουν στατική μελέτη – είτε σε εγκαταστάσεις θερμοκηπιακού τύπου – οι οποίες θα διαθέτουν έγκριση τύπου, αφού μετεγκατασταθούν και προσκομίσουν τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά . Και στις δύο περιπτώσεις οι νέες κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος.

38. Πως τεκμηριώνεται η ολοσχερής ζημιά;

Στην Τεχνική Έκθεση του Μηχανικού και σε συνδυασμό με το πόρισμα της Κρατικής Αρωγής.

39. Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η «Τεχνική έκθεση από μηχανικό (μέλος του ΤΕΕ) με διάγραμμα για την τεκμηρίωση της ζημιάς»;

Περιγραφή τόσο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και του εξοπλισμού αυτής όσο και της υφιστάμενης ζημιάς, όσο πιο αναλυτικά γίνεται.

40. Κατά την μετεγκατάσταση κατεδαφίζεται ο παλιός στάβλος;

Ναι

41. Υπάρχει περιορισμός ως προς τα υλικά κατασκευής για Κτίριο συμβατικής κατασκευής για πάχυνση μοσχαριών σε απλά ανοικτά υπόστεγα; (π.χ. κολώνες τσιμεντένιες, ξύλινες, σιδηροκατασκευή κλπ)

Όχι

42. Αν δεν είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της εκμετάλλευσης, στην οποία καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις, στην υφιστάμενη θέση για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους:

• αποκατάσταση των πρόχειρων καταλυμάτων (Ν. 4052/2012, άρθρο 1, παρ. 2) που δεν είναι επιλέξιμη στην παρούσα δράση και πρέπει να αναγερθούν νέες

• μισθωμένο αγροτεμάχιο για το οποίο δεν δύναται να προβούμε σε μίσθωση 15 ετών

• αγροτεμάχιο για το οποίο δεν υπάρχει αρτιότητα για την ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων με άδεια δόμησης

• περιβαλλοντικούς λόγους ή απόσταση από οικισμούς, δρόμους, αρχαιολογικούς χώρους κτλ που δεν καλύπτουν την υφιστάμενη κατά την φυσική καταστροφή δυναμικότητα είναι δυνατή η μεταφορά σε άλλο νομίμως κατεχόμενο αγροτεμάχιο;

Ναι

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

43. Δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης προσφοράς από μελισσοκόμο για πώληση παραφυάδων

Δεν απαιτείται προσκόμιση προσφοράς, εφόσον η κατηγορία περιλαμβάνεται στον πίνακα εύλογου κόστους ζωικού κεφαλαίου

44. Μπορούν να ενταχθούν και οι κυψέλες, εκτός από τα μελισσοσμήνη;

Οι κυψέλες δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες στο εν λόγω καθεστώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Το καθεστώς αφορά αποκλειστικά κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ζωικό κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένων των μελισσοσμηνών.

45. Αρκετοί από τους αποδεδειγμένα πληγέντες μελισσοκόμους αν και έχασαν τα περισσότερα από τα μελίσσια τους, κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβριο έγινε ανάπτυξη στο μελισσοκομικό τους βιβλιάριο και αξιοποίησαν τη δυνατότητα αύξησης με ιδιοπαραγωγή κατά 300% αντί για το κανονικό 10% που γενικά ισχύει . Αυτό το κάναν για να καλύψουν ουσιαστικά τη μελλοντική αύξηση που θα γινόταν από την άνοιξη και μετά. Τώρα αν ενταχθεί κάποιος στο 5.2 και αγοράσει κανονικά με παραστατικά τα μελισσοσμήνη θα πρέπει να εμφανίσει στο βιβλιάριο επιπλέον αύξηση; Ναι, θα πρέπει να εμφανίσει στο μελισσοκομικό βιβλιάριο όσα αγόρασε σύμφωνα με τα παραστατικά αγοράς και το πόρισμα εκτίμησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ