ÁËÂÁÍÉÁ - ÐÏÑÅÉÁ ÔÓÁÌÇÄÙÍ ÓÔÁ ÅËËÇÍÏÁËÂÁÍÉÊÁ ÓÕÍÏÑÁ ÔÝóóåñéò ÷éëéÜäåò ðåñßðïõ ÔóÜìçäåò Ýêáíáí ðïñåßá óôá ÅëëçíïáëâáíéêÜ óýíïñá, óôï ôåëùíåßï Ìáõñïìáôßïõ ÓáãéÜäáò Èåóðñùôßáò, áðü ôçí áëâáíéêÞ ðëåõñÜ, äéåêäéêþíôáò ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ ðåñéïõóéþí ôïõò êáé ôï äéêáßùìá íá åðéóêÝðôïíôáé ôçí ÅëëÜäá. Íùñßôåñá åß÷å ðñïçãçèåß åêäÞëùóç óôï "Ìíçìåßï Ãåíïêôïíßáò", üðùò ôï ïíïìÜæïõí, óôçí ÔæÜñá Áãßùí ÓáñÜíôá. Âáóéêüò ïìéëçôÞò Þôáí ï ðñüåäñïò ôïõ ÔóÜìéêïõ Êüììáôïò óôçí Áëâáíßá Óðåôßì Éíôñßæé. (EUROKINISSI)

Σε εκδηλώσεις στα ελληνοαλβανικά σύνορα προσανατολίζεται ο «Πατριωτικός Σύνδεσμος Τσαμουριάς» όπως αυτοαποκαλείται, έτσι ώστε να τιμήσει στην Κονίσπολη την «γενοκτονία από τους Έλληνες», όπως την αναφέρουν, ενώ απευθύνει κάλεσμα και για πορεία στα ελληνοαλβανικά σύνορα.

«Σήμερα είναι η ώρα για την Τσαμουριά. Υπενθυμίζουμε την 75η επέτειο της γενοκτονίας από τους Έλληνες σοβινιστές κατά των Αλβανοτσάμηδων. Ελάτε μαζί μας στην Κονίσπολη το Σάββατο 22 Ιουνίου», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ενώ τις εκδηλώσεις φαίνεται ότι στηρίζει και το κόμμα των Τσάμηδων, όπως αναφέρει το epiruspost.gr.

Οι Τσάμηδες διοργανώνουν σε ετήσια βάση τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις, όμως τα τελευταία χρόνια απέφευγαν να κάνουν την πορεία προς τα σύνορα.

Το κόμμα τους χρησιμοποιήθηκε από τον Ράμα για να διατηρηθεί στην Κυβέρνηση ωστόσο στις τελευταίες εκλογές βγήκε αρκετά αποδυναμωμένο.

Παρότι για την Ελλάδα τσάμικό ζήτημα δεν υφίσταται η Αλβανία εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να ανεβάσει τους τόνους ή να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις διαπραγματεύσεις για διμερή ζητήματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here