Καλείστε στην 18 η Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση, την 17η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 – 15:00 μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού, κατά τις προβλέψεις της
παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με την
ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020, αρ. 10, παρ. 1 και το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 18318/13-3-2020
έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., την με αριθ. 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 20930/31-03-
2020—ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), καθώς και με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
(αριθ. πρωτ. 33282/29-5-2020 – ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ6ΜΤΛ6-ΑΨ7), με τα παρακάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
για την ίδρυση Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης.
2. Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας για
μεταβολές σχολικών μονάδων, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού και του
Δημοτικού Σχολείου Δρυμώνα.
3. Έγκριση της τροποποίησης – παράτασης υλοποίησης και του σχεδίου
τροποποιημένης Α.Υ.Ι.Μ. της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Αλμυρού»
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω στενών χρονικών ορίων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσούτσας Δημήτριος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here