Καλείστε στην 20η  Τακτική Συνεδρίαση, την    28η  του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 14:00 – 15:00 μ.μ.

 Η Συνεδρίαση,  θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με κάθε ένα μέλος αυτού, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020, αρ. 10, παρ. 1 και το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., την με αριθ. 40/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020—ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), καθώς και με την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (αριθ. πρωτ. 33282/29-5-2020 – ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ6ΜΤΛ6-ΑΨ7), με τα παρακάτω θέματα:

(Επιλέχθηκε η λύση της ‘’δια περιφοράς’’ για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, για να αποφευχθούν προβλήματα προσαρμογής στις απαιτήσεις της ‘’τηλεδιάσκεψης΄΄ που ίσως οδηγούσαν σε ‘’μη ύπαρξη απαρτίας’’, γιατί υπάρχουν διαδικαστικά θέματα τα οποία πρέπει να ‘’τακτοποιηθούν’’ με τις αναμορφώσεις προϋπολογισμού εν όψει της λήξης του οικονομικού έτους).

  1. 14η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους
  2. 15η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους
  3. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.
  4. Τροποποίηση του τιμολογίου ύδρευσης της ΔΕΥΑΑΛ, έτους
  5. Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Αγγελικής Τσούκα, έτους 2021.

6.- Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Αργυρόπουλου, έτους   2021.

 7.-Έγκριση προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος Μαρίας Κυριάκου, έτους 2021. 

8.-Διαγραφή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. 

9.-Μίσθωση κτιρίου για  την στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείο Αλμυρού

  Ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

    Τσούτσας  Δημήτριος

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here