¸ëåã÷ïò áðü áóôõíïìéêïýò êáé ôçí ÄçìïôéêÞ Áóôõíïìßá óå üëá ôá óçìåßá ôçò ðüëçò,êáèþò áðü óÞìåñá îåêßíçóå ç áðáãüñåõóç ôçò êõêëïöïñßáò ãéá ôçí ðáñåìðüäéóç ôçò åîÜðëùóçò ôïõ êïñùíïúïý,ÄåõôÝñá 23 ìáñôßïõ 2020 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Δεκαεπτά πρόστιμα βεβαίωσαν χθες οι αστυνομικοί στη Μαγνησία σε πεζούς και πολίτες που επέβαιναν σε οχήματα αλλά δεν είχαν μαζί τους το απαραίτητο έγγραφο για τη μετακίνησή τους.

Οι παραβάτες εντοπίστηκαν στον Βόλο, το Νότιο Πήλιο και τον Αλμυρό.Σε βάρος τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 150 ευρώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here