Καλείστε να προσέλθετε στην 7 η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
την 14η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Μ. ΤΡΙΤΗ και
ώρα 13.00΄- 14.00΄ μ.μ.

Η Συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω τηλεφωνικής
σύνδεσης του Προέδρου του Δ.Σ. με κάθε ένα μέλος αυτής, κατά τις προβλέψεις της
παρ. 5 του αρ. 67 και της παρ. 1 του αρ. 167 του Ν.3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με
την ΠΝΠ ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020, αρ. 10, παρ. 1 και το υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου
18318/13-3-2020 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ., καθώς σύμφωνα με την με αριθ. 40/2020
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, (Αριθ. πρωτ. 20930/31-03-2020—ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-
50Ψ), με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ένταξης του έργου «Επίστρωση δαπέδου στο δημοτικό στάδιο
Αλμυρού», προϋπολογισμού 470.000,00€ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
2. 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.
3. 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου,
οικονομικού έτους 2020.
4.Τροποποίηση της αριθ. 185/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με
σκοπό την αλλαγή του ονόματος του συμβαλλόμενου εκ μέρους του Δήμου, για την
υπογραφή της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρ/κών & Δανείων (Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι).
5.Έγκριση του όρου 10.2 της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών
& Δανείων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι), με σκοπό την εκχώρηση σ΄ αυτό όλες τις αξιώσεις
που απορρέουν από την σύμβαση, σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος ο
αναδόχος του έργου, σύμφωνα με σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6.Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος στη θέση «Αι-Γιάννης»
στην παραλία της Κοινότητας Ευξεινούπολης.
7.Ορισμός μέλους επιτροπής με τον αναπληρωματικό του, για την προσωρινή και
οριστική παραλαβή του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΠΑΑΧΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Βελτίωση Βατότητας οδών στο πλαίσιο της πυροπροστασίας του Δ. Αλμυρού».
9. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
10.Διαγραφή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
11. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου
Αλμυρού και Δήμου Καρδίτσας για διάθεση υπαλλήλου/ων ειδικότητας Πολιτικού
Μηχανικού ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και
παραλαβή έργων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Τσούτσας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here