Το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ με το αρ. πρωτ. 667/9-6-2020 έγγραφό του ζητάει παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης έως 13/12/2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της συνολικής μελέτης.

Στα πλαίσια της από 13/6/2019 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
δικτύου ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και του Δήμου Αλμυρού με θέμα: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» και σύμφωνα με το άρθρο 5
της Προγραμματικής Σύμβασης κατατίθεται το 3ο Αίτημα Τροποποίησης
Χρονοδιαγράμματος (Παράτασης) της σύμβασης.
Η Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα μες το άρθρο 3: «Αντικείμενο Σύμβασης», αφορά σε : «Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στην σύνταξη φακέλων για την ωρίμανση
αναπτυξιακών έργων που θα χρηματοδοτηθούν α) από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, β) από
το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014 – 2020», γ) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας
Θεσσαλίας και δ) από ιδίους πόρους».

Συγκεκριμένα αφορά σε ωρίμανση των έργων:
1. Κλειστό Γυμναστήριο Αλμυρού
2. Παιδικοί Σταθμοί (κτιριακές επεμβάσεις)
3. Κυκλικοί κόμβοι
4. Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων κι εγκαταστάσεων
5. Τοπογραφικά διαγράμματα για ανάγκες Δήμου
6. Αγροτική οδοποιία
7. Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για ανάγκες Δήμου
με: α. την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών (Ηλεκτρομηχανολογικών,
Αρχιτεκτονικών, Υδραυλικών, Ενεργειακών, Τοπογραφικών, Οδοποιίας κ.λ.π.)
β. τη σύνταξη των ΣΑΥ – ΦΑΥ,
γ. τη σύνταξη των Αναλυτικών Προμετρήσεων και Προϋπολογισμού έργων,
[3]
δ. τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης
Πέραν των ανωτέρω το φυσικό αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα εξαντλεί, κατά
περίπτωση, τα απαιτούμενα στοιχεία ωριμότητας φακέλου έργου σύμφωνα με τους οδηγούς
διαχείρισης των επιμέρους χρηματοδοτικών προγραμμάτων και τα λοιπά στοιχεία που
επισυνάπτονται των σχετικών προσκλήσεων των φορέων χρηματοδότησης.
Αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις παραπάνω δράσεις καθίσταται η Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου που θα έχει την αρμοδιότητα, ελέγχου κι έγκρισης
των μελετών και τευχών και η Δ/νση Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Πληροφορικής –
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που θα έχει την αρμοδιότητα υποβολής των φακέλων
των έργων, ενώ η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ θα έχει την ευθύνη συλλογής κι επεξεργασίας στοιχείων,
σύνταξης των μελετών και συγκρότησης του φακέλου υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.

Το φυσικό αντικείμενο έχει ανατεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υλοποιείται
από εξειδικευμένους συνεργάτες της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, οι οποίοι κατέχουν την
τεχνογνωσία και την εμπειρία για να εκτελέσουν άρτια το έργο, όντας της ειδικότητας που
προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της σύμβασης για κάθε στάδιο του έργου, έχοντας αναλάβει
τη δέσμευση για την υλοποίηση του έργου εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού και του
χρονοδιαγράμματος που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της σύμβασης.
Έχουν δοθεί από το Δήμο Αλμυρού ολοκληρωμένα σχέδια των κτιρίων – εγκαταστάσεων για
τα οποία πραγματοποιούνται οι μελέτες σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή όπως:
υπάρχοντα σχέδια, τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικίασης, λοιπές αδειοδοτήσεις.
Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου και έχουν παραδοθεί τα εξής:
• Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων κι εγκαταστάσεων
• Τοπογραφικά διαγράμματα για ανάγκες Δήμου
• Αγροτική οδοποιία
• Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για ανάγκες Δήμου
Ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η εκπόνηση των μελετών:
• Κλειστό Γυμναστήριο Αλμυρού,
• Παιδικοί Σταθμοί (κτιριακές επεμβάσεις),
• Κυκλικοί κόμβοι
Εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοιού που
έπληξε την Ελλάδα, καθυστέρησε η συλλογή στοιχείων, συνεπώς ζητείται παράταση του
συνολικού χρόνου της Προγραμματικής Σύμβασης, κατά 6 μήνες.
Ως εκ τούτου, ζητείται παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης
έως 13/12/2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της συνολικής μελέτης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here